Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jak zostać rodziną zastępczą ?

 

 JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

 
Warunki wobec kandydatów na rodzinę zastępczą

          Warunki, które muszą spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą określa szczegółowo Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175, poz.1362, z późn. zm.) w art. 73, ust. 1, pkt. 1 - 8:

 "Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim,  jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 4. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
 5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
 8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania";
 9. musza obowiązkowo odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne (dotyczy tylko rodzin niespokrewnionych oraz niespokrewnionych zawodowych).
   

          Powyższe warunki wymagane są zarówno w odniesieniu do kandydatów spokrewnionych z dzieckiem, jak i z nim niespokrewnionych.

 

          Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
 1. odpowiednie warunki  bytowe,
 2. możliwości  rozwoju fizycznego psychicznego i  społecznego,
 3. możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
 4. możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 5. odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

          Rodzina zastępcza zobowiązana jest  do:
 1. współpracy z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich właściwego Sądu Rejonowego,
 2. współpracy z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, w  tym w szczególności:
 • informowania o każdej zmianie wysokości osiąganych przez dziecko dochodów (o otrzymaniu przez dziecko renty rodzinnej wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłku pielęgnacyjnego, alimentów oraz kwoty odpowiadającej dochodom  uzyskiwanym    z majątku dziecka),
 • powiadomienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania,
 • umożliwienia  osobom  upoważnionym  dokonywania  co najmniej  raz w roku  oceny  sytuacji   opiekuńczo - wychowawczej  dziecka w rodzinie zastępczej oraz  przynajmniej dwa razy do roku rozeznania sytuacji socjalno-bytowej w drodze przeprowadzonego  wywiadu środowiskowego,
 • niezwłocznego powiadomienia Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku o fakcie wydania przez sąd orzeczenia o rozwiązaniu rodziny zastępczej,
 • informowania o istotnych sprawach dziecka, w szczególności o:
  stanie jego zdrowia, postępach w nauce, trudnościach wychowawczych, w tym o samowolnym oddaleniu się dziecka z rodziny zastępczej, trwającym dłużej niż 24 godziny, trudnościach w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem w przypadku przebywania dziecka w sanatorium, szpitalu, placówce resocjalizacyjnej, domu opieki społecznej,  ośrodku  szkolno -  wychowawczym, w tym specjalnym, internacie,  bursie lub na  stancji, jeżeli przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc oraz osobie lub instytucji, która w tym czasie sprawuje   opiekę nad dzieckiem.

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny