Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków

 RODZAJE  I  WYSOKOŚĆ POMOCY  DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku informuje, że od 1 czerwca 2018 r. wysokość pomocy dla osoby usamodzielnianej ulega zwiększeniu:

1) miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki – 526 zł,


2) pomoc pieniężna na usamodzielnienie:

a) w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, gdy przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat – 3470 zł


b) w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową/zawodową/rodzinny dom dziecka/placówkę opiekuńczo–wychowawczą:

 • 6939 zł – jeśli w pieczy zastępczej przebywała przez okres powyżej 3 lat,
 • 3470 zł – jeśli w pieczy zastępczej przebywała przez okres od 2 do 3 lat,
 • 1735 zł – jeśli w pieczy zastępczej przebywała poniżej 2 lat, nie krócej niż przez okres roku,

3) pomoc na zagospodarowanie wynosi nie mniej niż 1.577 zł

a) w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 3.154 zł.

 

 

 

WARUNKIEM PRZYZNANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ NA  USAMODZIELNIENIE I POMOCY PIENIEŻNEJ NA  KONTYNUOWANIE  NAUKI  JEST:

 • wskazanie przez osobę usamodzielnianą osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, pod warunkiem, że opiekun ten daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu zadań oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby,
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia wraz z zobowiązaniem się osoby usamodzielnianej do realizacji tego programu, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, gdy:

 • umieszczenie w rodzinie zastępczej  nastąpiło  na podstawie orzeczenia sądu,
 • skierowanie na pobyt całodobowy do placówki  nastąpiło  na podstawie orzeczenia sądu,
 • osoba ta przebywała w rodzinie lub w placówce co najmniej rok,
 • jeżeli kontynuuje naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej,
 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (477zł x 200%= 954,00 zł) i spełnia warunki do uzyskania pomocy,
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (351zł x 200% = 702,00 zł) i spełnia warunki  do uzyskania pomocy.

          Wysokość pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej stanowi kwota podstawy, która wynosi: 1. 647,00 zł.  

 

Osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomoc:

 1. pieniężną na kontynuowanie nauki,
 2. pieniężną na usamodzielnienie,
 3. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej,
 4. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 5. w uzyskaniu zatrudnienia.

 

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

          Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi 30% podstawy 1.647,00zł tj. 494,10zł

          Pomoc przyznaje się:

 • po złożeniu indywidualnego programu usamodzielnienia,
 • po złożeniu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, popartego przez opiekuna usamodzielnienia,
 • w przypadku, gdy kryterium dochodowe osoby ubiegającej się o pomoc, nie przekracza:

           - dla osoby samotnie gospodarującej- 200% x 477 zł = 954 zł,

           - dla osoby w rodzinie- 200% x 351 zł = 702 zł.

 • na czas trwania nauki, do czasu jej ukończenia,
 • nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia,
 • po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.

        Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki  jest przyznawana na czas trwania roku szkolnego i roku akademickiego.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Wysokość  pomocy na usamodzielnienie uzależniona jest od okresu przebywania w rodzinie zastępczej lub w  placówce.
 

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej przebywającej w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem lub  placówce:

 • 400% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej  niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych przez okres powyżej trzech lat,
 • 400% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • 200 % podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej  niespokrewnionej z dzieckiem, placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od dwóch do trzech lat
 • 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej  niespokrewnionej z dzieckiem, placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie   przez okres od roku do dwóch lat.

 

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej przebywającej  w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym:

 • 300% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym przez okres powyżej trzech lat,
 • 200% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym przez okres od dwóch do trzech lat,
 • 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym przez okres od roku do dwóch lat.


          Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej, że pomoc ta będzie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

 • polepszenie warunków mieszkaniowych,
 • stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej.

 

          W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę , pomoc pieniężną na   usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.

 

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

 
Wartość pomocy na zagospodarowanie:

 •  może być przyznana do kwoty nie wyższej niż 300% podstawy tj. 4.941,00 zł,
 • dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy,
 • przysługuje osobie, która złożyła pisemny  wniosek o przyznanie pomocy zaakceptowany przez opiekuna usamodzielnienia.

 

          Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przysługuje usamodzielnianemu wychowankowi bez względu na wysokość osiąganego przez niego dochodu. Pomocy na zagospodarowanie udziela starosta  właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej, a jej   wysokość ustala się kwoty podstawy tj. od 1.647,00 zł.

 

          W skład pomocy rzeczowej na zagospodarowanie mogą wchodzić:

 1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
 2. niezbędne urządzenia domowe;
 3. pomoce naukowe;
 4. sprzęt rehabilitacyjny;
 5. sprzęt, który może służyć d podjęcia zatrudnienia.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny