Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej

POMOC PIENIĘŻNA DLA RODZINY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku informuje, że od 1 czerwca 2018 r. wysokość świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokość pomocy dla osoby usamodzielnianej ulega zwiększeniu:

1) miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wynosi:

 • w rodzinie zastępczej spokrewnionej 694 zł
 • w rodzinie zastępczej niezawodowej/zawodowej/rodzinnym domu dziecka – 1052 zł

2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej – 211 zł,


3) dodatek na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – 211 zł,

 


 

 

          Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest, od 1 października 2006 r., kwota 1.647,00 zł. nazywana ustawowo "podstawą".

          Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej, uwzględniając:

 1. wiek dziecka,
 2. stan zdrowia dziecka,
 3. niedostosowanie społeczne dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.
   
   

Warunki pomocy a wiek dziecka

          Wysokość pomocy pieniężnej wynosi miesięcznie w przypadku dziecka:

 • do 7 lat - 60% podstawy,
 • do 7 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności - 80% podstawy,
 • od 7 do 18 lat - 40% podstawy, nie mniej niż 10 %,
 • od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 60% podstawy,
 • od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich   Dz. U. z 2010 Nr 33, poz. 178) – 60% podstawy;
 • od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy, o której mowa w punkcie poprzednim - 80% podstawy.

 

          Jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej posiada dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty rodzinnej lub odszkodowawczej wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka- kwotę pomocy pieniężnej ustalonej dla danego dziecka  pomniejsza się  o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka z tym, że pomoc pieniężna  nie może być mniejsza niż 20% podstawy w przypadku dziecka  niepełnosprawnego lub niedostosowanego.
 

          Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.

 

          Rodziny zawodowe otrzymują dodatkowo:

Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina zastępcza otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 160 % podstawy, nie mniej jednak niż 95 % podstawy.

Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego w okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 95 % podstawy.

Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego z dniem przyjęcia pierwszego dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 160 % podstawy."

Ponadto Starosta może przyznać rodzinie zastępczej na jej pisemny wniosek, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka     w wysokości do 150 % podstawy.

 

Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej jej pomocy pieniężnej.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny