Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione oraz zawodowe niespokrewnione z dzieckiem

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE NIESPOKREWNIONE ORAZ ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM

 

          Nie bez znaczenia jest fakt spokrewnienia z dzieckiem, gdyż  w zależności od tego procedura organizowania zastępczego środowiska rodzinnego może się różnić.


Kandydaci do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem muszą obowiązkowo uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez ośrodek adopcyjno - opiekuńczy, natomiast nie jest to warunek konieczny dla rodzin spokrewnionych,  które mogą – jeśli jest taka konieczność  – brać udział w szkoleniu już po umieszczeniu dziecka w rodzinie.

Kandydaci niespokrewnieni nie zawsze tworzą rodzinę zastępczą dla konkretnego dziecka, często dopiero po kwalifikacji rodziny uruchamiana jest procedura doboru dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb, a także  oczekiwań i kompetencji kandydatów).

          Przed przystąpieniem do szkolenia lub w jego toku wymagane jest skompletowanie przez Kandydatów niżej wymienionych dokumentów, stanowiących podstawę do zakwalifikowania jako rodziny zastępczej oraz przedłożenia w sądzie:

 1. zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do sprawowania opieki zastępczej wydane przez lekarza pierwszego kontaktu dla obojga kandydatów osobno;
 2. zaświadczenie o zatrudnieniu i o dochodach;
 3. zaświadczenie o niekaralności obojga małżonków osobno.

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie, ul. Orylska 3a, 06-400 Ciechanów, tel. 23 673 56 09, adres e-mail: woa.ciechanów@mcps.com.pl oczekuje od kandydatów na niespokrewnioną rodzinę zastępczą złożenia przed szkoleniem  następujących dokumentów:

 1. wniosek rodziny (osoby) skierowany do Ośrodka określający formę pomocy dziecku; 
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa; 
 3. zaświadczenie o zarobkach lub oświadczenie o stanie majątkowym;
 4. opinia z miejsca pracy;
 5. życiorys;
 6. zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia;
 7. zaświadczenie lekarskie z Poradni Zdrowia Psychicznego;
 8. zaświadczenie z Poradni Przeciwalkoholowej;
 9. zaświadczenie o niekaralności;
 10. podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie własnych danych osobowych na potrzeby Ośrodka i Sądu.

           Powyższy Ośrodek przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych, rodzin zastępczych niespokrewnionych, rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych do prowadzenia placówek rodzinnych. Prowadzi również szkolenia, wydaje zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia lub zakwalifikowaniu do pełnienia jednej z wymienionych ról, udziela poradnictwa dla rodziców, których może dotyczyć problem zrzeczenia się władzy rodzicielskiej,organizuje bieżące wsparcie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, pomaga przygotować dokumenty dla sądów. W  bieżącej pracy ośrodek współpracuje z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi.

 

Dalsze kroki

          Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, na wniosek Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania kandydatów przeprowadza wywiad środowiskowy.


Jeśli warunki formalne zostały spełnione Kandydaci skierowani zostają na szkolenie grupowe. Jednocześnie przeprowadzane są rozmowy z pedagogiem i psychologiem lub badania psychologiczne.

 

Szkolenie dla kandydatów

          Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów  z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą, czy sposobami radzenia sobie z nimi.
          Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji opóźnień, wspierania więzi dziecka z rodziną naturalną, zapewnienia dziecku nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.     

 Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, w zakresie praw dziecka, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejętności rozpoznania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach  i kompetencjach centrum pomocy rodzinie.

Szkolenie odbywa się metodą warsztatową i trwa około trzech miesięcy. Po ukończeniu szkolenia i przejściu badań psychologicznych Kandydaci pozytywnie ocenieni przez zespół szkolący otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne.

 


Szkolenie prowadzone przez Ośrodek Adopcyjny jest bezpłatne dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Koszty szkolenia ponosi w całości Powiat Płoński.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny