Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej"

 

ERASMUS +

Zmienia życie, otwiera umysły

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu można uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Erasmus+  to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Celem programu jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.  Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku.

Erasmus+ Edukacja dorosłych – dla kogo?

O dofinansowanie w programie Erasmus+ mogą ubiegać się organizacje działające
w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym, takie jak np.: organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe i otwarte, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, urzędy pracy, władze lokalne.

 

W ramach projektów mobilności dorosłe osoby uczące się w powyższych organizacjach (słuchacze) z określonych grup wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego oraz przedstawiciele kadry edukacji dorosłych mogą uczestniczyć w mobilnościach zagranicznych mających na celu rozwój ich kompetencji. Natomiast w ramach projektów partnerskich kadra i dorośli słuchacze mają możliwość uczestniczyć w działaniach międzynarodowych realizowanych z udziałem partnerów zagranicznych.

 

Program Erasmus + jest skierowany dla organizacji i instytucji prowadzących działania na rzecz rozwoju osób dorosłych w obszarze niezawodowym, zajmujących się edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku dnia 05.02.2020r. złożyło do Narodowej Agencji Programu Erasmus + wniosek projektowy pn: "Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej", który był realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2023r., we współpracy z europejskimi organizacjami przyjmującymi z Hiszpanii, Portugalii, Włoch oraz Malty.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ dnia 14 maja 2020 r. ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. - Mobilność kadry edukacji dorosłych
w programie Erasmus+. Wniosek złożony przez PCPR w Płońsku został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: "Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej" na kwotę 78 710,00 euro.

 

Projekt pn: „Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej” otrzymał dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 Edukacja Dorosłych. Projekt realizowany przez PCPR w Płońsku w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2023r.

W ramach Akcji 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych możliwa była realizacja projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych pracowników poprzez udział w dwutygodniowych kursach językowych języka angielskiego na poziomie dostosowanym do umiejętności każdego uczestnika, szkolenia jobshadowing mające na celu zdobywanie nowych doświadczeń poprzez poznawanie pracy na danym stanowisku, obserwację i wymianę dobrych praktyk w modelowych ośrodkach prowadzonych przez organizacje partnerskie w obszarze pomocy społecznej oraz nawiązanie współpracy europejskiej z organizacjami partnerskimi w obszarze pomocy społecznej i jej dalsza kontynuacja.

Głównym założeniem projektu było podnoszenie posiadanych kwalifikacji i zdobywanie nowych doświadczeń przez pracowników pomocy społecznej. Ponadto projekt zakładał wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy z rodzinami.

Wspieranie uczenia się osób dorosłych i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze pozwoliło nam podnieść jakość naszych usług. Realizacja postawionych celów była możliwa poprzez szkolenia edukacyjne kadry, zwane mobilnościami.

Szkolenia zaplanowane w ramach projektu wynikały z potrzeby poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowiania naszej organizacji w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych.

Potrzeby te zostały zidentyfikowane i opisane we wniosku o dofinansowanie w tzw. Europejskim Planie Rozwoju. W planie wskazaliśmy kompetencje kadry wymagające poprawy
i jak efekty szkoleń, które przełożyły się na codzienna pracę naszej organizacji w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych.

Projekt przyniósł konkretne korzyści nie tylko uczestnikom szkoleń ale i naszej organizacji. Dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych nasza organizacja mogła wymieniać się doświadczeniami, rozwijać swoje umiejętności, poprawiać kompetencje swojej kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami. W wyjazdach szkoleniowych brali udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Realizacja projektu była okazją dla pracowników PCPR w Płońsku do zdobycia kompetencji w zakresie zaspokajania potrzeb osób ze środowisk defaworyzowanych, szczególnego podejścia do dziecka, uwzględniając jego potrzeby psychospołeczne w momencie pojawienie się w rodzinach zastępczych - dzieci migrantów.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia prestiżu i atrakcyjności PCPR w Płońsku na rynku lokalnym, pozyskania partnerów zagranicznych i nawiązania współpracy. Działania podniosły jakość zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, wypracowania europejskich standardów, wprowadzenia nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy z rodzinami. Uczestnicy projektu podnieśli swoje kompetencje językowe,  uzyskali certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu języka angielskiego oraz  podnieśli  kwalifikacje zawodowe  uczestnicząc w szkoleniach zagranicznych.  Zdobyte i posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, przyczyniły się do dalszego rozwijania mobilności europejskiej wśród kadry PCPR w Płońsku

Realizacja projektu pozwoliła na zdobycie doświadczeń szczególnie w zakresie:

-weryfikacji adekwatności istniejących procedur w stosunku do zakresu działań merytorycznych;

-udoskonalenia systemów proceduralnych służących do budowania długofalowych strategii
uwzględniając aktualną wiedzę, umiejętności, potrzeby i kompetycje pracowników;

-uelastyczniania struktur w pracy projektowej, tak aby możliwe było szybkie reagowanie
w dynamicznie zmieniającym się środowisku pieczy zastępczej;

-stałego dążenia do zrównoważonego rozwoju przez włączenie do procesów zarządzania wyników ewaluacji projektu, opinii, pracowników co pozwoli na skuteczne budowanie indywidualnych planów rozwoju;

-wzbogacania wiedzy na temat zagranicznych organizacji;

-porównywanie standardów pracy zagranicznych organizacji z polskimi;

-udoskonalenia programów i metod pracy z rodziną i dzieckiem;

-poszerzenia wiedzy na temat kultury krajów europejskich i zdobycie wiedzy na temat działania europejskiego systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej;

-poznania innowacyjnych metod pracy z rodziną i dzieckiem;

-zdobycia nowych kontaktów i nawiązanie współpracy z europejskimi organizacjami
i wymienienie dobrych praktyk.

Działania zaplanowane w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia jakości zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, wypracowania europejskich standardów, wprowadzenia nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy z rodzinami.

 

Nauka zawsze przynosi pozytywny skutek.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny