Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o wolnym stanowisku pracy z dnia 17 stycznia 2022 r.

Utworzono dnia 17.01.2022

INFORMACJA

o wolnym stanowisku pracy

na zastępstwo podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

z dnia 17 stycznia 2022 r.

 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk

wolne stanowiska pracy:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Dyrektor PCPR powierzy wykonywanie pracy  na podstawie umowy o pracę na zastępstwo podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w systemie zadaniowego czasu pracy na terenie Powiatu Płońskiego od dnia 27 stycznia 2022 roku.

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy

Koordynatorem może być osoba, która:

 1. Posiada:

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

 

 

Pozostałe wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 821) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-  kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 1960 Nr 30, poz. 168).
 5. Dobra znajomość obsługi komputera.
 6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax, skaner).
 7. Duża motywacja do pracy.
 8. Obowiązkowość, rzetelność, staranność, dokładność, dyspozycyjność.
 9.  Odpowiedzialność za wykonywaną pracę.
 10.  Prawo jazdy kat. B

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie nie został przydzielony asystent rodzinny we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planem pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka  w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopia dowodu osobistego.
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz przestępstwa skarbowe umyślne  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, zatrudnienie, kwalifikacje, ewentualne rekomendacje, referencje i dodatkowe umiejętności.
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy  oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora PCPR w Płońsku inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
 • e-mail:iodpcprplonsk@wp.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Płońsku.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię i nazwisko oraz adnotacja „Oferta -  na wolne stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku,
09-100 Płońsk, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14 , pokój 104 w terminie do dnia
25 stycznia 2022 r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do PCPR a nie stempla pocztowego).

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi w/w wymogi przeprowadzone będą 26 stycznia 2022 roku.

Kontakt telefoniczny: 23 662 75 49

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny